Do nákupného košíka ste pridali %s knihy.
Cena celkom
Zhrnutie objednávky
Kniha/Knihy
Cena

x Kniha/Knihy


Poštovné

Cena celkom

Podmienky a zásady používania

IDENTIFIKÁCIA DÁT

 

V súlade s informačnou povinnosťou obsiahnutou v článku 10 zákona č. 34/2002 zo dňa 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu sú nižšie uvedené informácie:

 

Spoločnosť, kterej táto webová stránka patrí, je spoločnost "The Story Tailors, SL", registrovaná na adrese c / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012 v Barcelone, Španielsko s číslom CIF: B-66606617, zapísaná v obchodnom registri Barcelony vo sväzku 44989, list 213, list 473454, nápis 3ª.

 

Kontaktná emailová adresa: infolinka@themagicofmyname.com

 

Informácie obsiahnuté na www.kouzlomehojmena.com predstavujú informačnú službu s rôznorodou ponukou výrobkov a produktov ponúkaných společnosťou "The Story Tailors, SL" (ďalej len "The Story Tailors") v oblasti personalizovaných detských literárnych publikácií. Prostredníctvom našeho webu, môžete získať prístup k rôznorodej ponuke obsahu v rámci odvetvia.

 

Použitie webovej stránky www.caromojhomena.com, vrátane prvého vstupu, súhlasíte s podmienkami používateľa o dodržovaní ustanovení obsiahnutých v tomto dokumente.

 

The Story Tailors, S.L môže kedykoľvek upraviť obsah, vzhľad a štruktúru www.caromojhomena.com rovnako ako tieto ustanovenia, bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

PRIJATIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

 

Prístup na webové stránky www.caromojhomena.com vyžaduje súhlas s podmienkami používania, s jeho zásadami a právnymi informáciami, ktoré sú v súčasnej dobe platné na tejto webovej stránke a ktoré môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ neexistujú podstatné odchýlky. Navigácia alebo používanie webových stránok a uvedených podporných kanálov spolu s označením a používaním kontrolných formulárov v rôzných formách predpokladá jednoznačné prijatie týchto podmienok.

 

Používateľ vstupuje na www.caromojhomena.com na svoju vlastnú zodpovednosť, zaväzuje sa používať webové stránky v súlade so zákonom a nevykonávať žiadne kroky, ktoré by mohly poškodiť reputáciu, záujmy alebo práva The Story Tailors alebo tretích strán, rovnako ako akcie, ktoré môžu preťažiť, poškodiť alebo deaktivovať webové stránky, servery a ďalšie počítačové zariadenie. Používateľ bude zodpovedný za akékoľvek škody a straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Prístup na www.caromojhomena.com vyžaduje zásah prevádzkovateľov tretích strán, preto môže byť tento prístup pozastavený, zrušený alebo neprístupný kvôli okolnostiam mimo našu kontrolu.

 

The Story Tailors nezodpovedajú za žiadne škody alebo škody, ktoré by mohly nastať. Je na používateľovi, aby prijal vhodné opatrenia na odhalenie a odstránenie prítomnosti vírov, červov alebo iných prvkov, ktoré by mohly zmeniť ich počítačový systém.

 

Používateľ nesmie používať stránku akýmkoľvek protiprávnym alebo nevhodným spôsobom a porušovať príslušné právne predpisy alebo povolenia. Používateľ súhlasí s dodržovaním všetkých pokynov, ktoré sú uvedené v súvislosti s používaním stránky.

 

 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 

Zdrojový kód, grafické návrhy, obrázky, fotografie, animácie, software, audiovizuálny obsah, text, ako aj informácie, vrátane rozlišovacích znakov alebo iných práv priemyslového vlastníctva a obsahu zhromaždeného na www.caromojhomena.com sú chránene v rámci príslušných legislatívnych zákonov o právach duševného a priemyslového vlastníctva v prospech The Story Tailors a úplné alebo čiastočné kopírovanie týchto webových stránek alebo ich počítačového spracovania, verejnej komunikácie, distribúcie, šírenia alebo modifikácie nie je povolené. Taktiež transformácia a iné formy zneužívania bez predchádzjúceho písomného súhlasu jeho majiteľov, The Story Tailors, v súlade s ustanoveniami článku 8 a 32 druhého odstavca zákona o duševnom vlastníctve.

 

Prístup alebo používanie webovej stránky neznamená prevod práv na využívanie obsahu.

 

Používateľ môže iba používať materiál, ktorý sa na tejto webovej stránke objavuje, pre osobné a súkromné použitie, zakázane je akékoľvek komerčné využitie alebo nezákonné činnosti. Všetky práva vyplývajúce z duševného vlastníctva sú výslovne vyhradené The Story Tailors.

 

The Story Tailors budú dohliadať na dodržovanie horeuvedených podmienok a správneho používania obsahu prezentovaného na svojich internetových stránkach, pričom bude vykonávať všetky občianske a trestné opatrenia, zodpovedajúce v prípade obmedzenia alebo nedodržania týchto práv používateľom.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prístup na webovú stránku alebo jej použitie neznamená, že zber osobných dát je pre The Story Tailors prioritou. Uvádza sa však, že v prípade žiadosti o uvedenie osobných údajov, bude používateľ riadne informovaný v súlade s článkom 13 európskeho nariadenia 2016/679 zo dňa 27. apríla (GDPR) o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov prostredníctvom právneho oznámenia a zásad ochrany osobných údajov.

 

Osobné údaje zozbierané z informačných formulárov alebo z nákupných procesov budú predmetom automatizovaného alebo zmiešaného zachádzania a budú začlenené do zodpovedajúcich súborov, ktorých vlastníctvo spadá pod The Story Tailors.

 

Zber a automatizované spracovávanie osobných údajov je určené na zachovanie zmluvného vzťahu, ktorý so spoločnosťou The Story Tailors môže byť vytvorený, rovnako ako na řriadenie, správu, informovanie, poskytovanie a zlepšovanie služieb, ktoré sa používateľ rozhodne uzatvoriť.

 

V zásadách ochrany osobných údajov nájdete podrobný dokument doplňujúci tento o podrobnosti ošetrenia dát a účelu údajov, ktoré nám môžete poskytnúť.

 

The Story Tailors prijali technické a organizačné opatrenia potrebné k zaisteniu bezpečnosti dát a zabráneniu ich zmenám, stratám, manupulácii alebo neoprávnenému prístupu s prihliadnutím na stav techniky, uložené údaje a riziká, ktorým sú vystavené, či už pochádzajú z ľudskej činnosti alebo z fyzického či okolitého prostredia. Budú prijaté technické a organizačné opatrenia, které usilujú o dosiahnutie základných cieľov z hľadiska bezpečnosti, ako sú: dôvernosť, chápaná ako obmedzenie prístupu neoprávnených osôb k informáciam; integrita, chápaná ako zachovanie spoľahlivých a kvalitných informácií a dostupnosť, chápaná ako záruka prístupu k informačnýmu systémom na žiadosť oprávneného používateľa.

 

Táto časť nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepravdivosť poskytnutých informácií a môže a nemusí upustiť od opatrení vyplývajúcich z týchto krokov.

 

Ďalej, spoločnosť The Story Tailors, vám môže poslať email, ktorý obsahuje informačný leták s informáciami o dostupných ponukách a zľavách, ktoré pre Vás môžu byť zaujímavé, ale je k tomu potrebný Váš súhlas.

 

SÚBORY COOKIES

 

Akékoľvek informácie týkajúce sa súborov cookies, ktoré využívame na webových stránkach www.caromojhomena.com sú v našich zásadách ochrany súkromia a cookies. Obsah cookies nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 

Kontaktné údaje zástupcov:

 

"The Story Tailors, S.L." s adresou C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, Barcelona, Španielsko 08012 s číslom CIF: B-66606617. Email pre zákaznícky servis je infolinka@themagicofmyname.com.

 

Účel spracovávania: Riadenie nákupu personalizovaných vzdelávacích literárnych publikácií pre deti a prípadne informačných letákov.

 

Legitimita: Prostredníctvom jednoznačného súhlasu, keď sú prijaté právne podmienky našeho webu.

 

Príjemcovia: Údaje nebudú zasielané tretím stranám, s výnimkou prípadov právnej povinnosti alebo činností, ktoré sú potrebné k plneniu zmluvnej zakázky.

 

Za týmto účelom Vás budeme informovať, že Vaše údaje, pokiaľ to bude nevyhnutne nutné, budú oznámené tlačiarňam a poštovej službe v rámci ich geografického vymedzenia, aby bolo možné produkt vyrobiť, odoslať a vykonť ďalšie následovné kroky.

 

Rovnako aj elektronické informačné správy alebo informačné letáky sú sprostredkované prostredníctvom spoločnosti Email Marketing Mailchimp.

 

Práva: Zákazníci môžu uplatniť právo na prístup, opravu, námietku alebo zmazanie na adrese uvedenej v informáciách (na adrese sídla, emailom alebo na adrese uvedenej na začiatku), ako aj prostredníctvom našej webovej stránky. Zmluvné strany rovnako informujú o práve zúčastnených prípadne požadovať možnosť prevedenia svojich údajov, ktoré sa vykonáva, keď účel uť neexistuje, alebo vzniesť konkrétnu námietku voči ošetreniu dát.

 

Zainteresovaná strana alebo osoby podielajúce sa na obchode majú právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Zákazník alebo dotyčný používateľ má právo obrátiť sa na agentúru pre ochranu údajov, čo je subjekt, ktorý spravuje akékoľvek aspekty týkajúce sa uplatňovania pravidiel ochrany údajov a kde sa môže používateľ hlásiť alebo obhajovať svoje záujmy v prípade, že to považuje za vhodné. Webová stránka je www.agpd.es.

 

Pôvod: zdroj je zainteresovaná strana, jej opatrovníci alebo rodičia. Údaje sú určené k základnej identifikácii, na základnej úrovni s všeobecným charakterom.

 

Ochrana dát: Údaje budú uchovávane tak dlho ako dlho bude trvať vzájomný záujem strán, vzhľadom k platnosti vzťahu alebo súhlasu. Údaje zostanú v obchodnom styku v súlade s povinnými predpismi, pokým nebudú prekročené predpísané lehoty.

 

Medzinárodné transfery: V súčasnej dobe nie sú realizované.

 

Ďalšie informácie: Informačné kanále:

 

1. Email: infolinka@themagicofmyname.com

 

2. Sídlo: C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona Španielsko

 

3. Prostredníctvom našich právnych textov uvedených na webovej stránke www.caromojhomena.com, konkrétne v sekci "Podmienky používania", "Zásady ochrany osobných údajov" a kontaktných formulároch.

 

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 

The Story Tailors nezodpovedajú za žiadne škody alebo straty, ktoré by mohly vzniknúť v dôsledku použitia obsahu webovej stránky, pričom výhradnú zodpovednosť nesie používateľ, ktorý k nim pristupuje.

 

Story Tailors nie sú zodpovední priamo, nepriamo alebo ako dcérsky podnik za škody a straty akejkoľvek povahy vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy s prispôsobitelným obsahom. Nie sú teda zodpovední za umiestnenie fotografií alebo obsahu, ktoré porušujú práva duševného a priemyslového vlastníctva alebo za porušenie práva akejkoľvek oblasti, za ktorú je zodpovedná fyzická osoba, ktorá tieto služby zadáva, a ktorá sa zaväzuje legálne pristupovať k obsahu použitému pri príprave predmetu zmluvy, ktorej použitie bude výhradne súkromné.

 

Zodpovednosť za chybné sémantické, gramatické alebo pravopisné chyby zavedené dodaváteľom pri príprave zmluvného produktu nesie zodpovednosť dodávateľ. Zmluvná strana sa zaväzuje nezverejňovať tieto chyby tým, že by za tento krok obviňovala The Story Tailors.

 

 

V rovnakom zmysle spoločnosť The Story Tailors nezodpovedá za možné škody, ktoré môžu vzniknúť použitím zastaralej alebo chybnej verzie prehliadača, prerušením spojenia, ku ktorým dochádza behom prenosu dát, počítačových vírov, porúch alebo odpojení prevadzky telematického systému, zablokovanie zpôsobené nedostatkami alebo preťažením telefónnych liniek, rovnako ako za škody spôsobené tretími stranami prostredníctvom neoprávneného zásahu.

 

Stránka The Story Tailors obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré môžu byť pre používateľa zaujímavé. The Story Tailors nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy a nemôže zaručiť dodržovanie príslušných zásad ochrany osobných údajov, a preto používateľ pristupuje k obsahu vyššie uvedených webových stránok za podmienok použitia, ktoré sú tu stanovené a nesie za ne výlučnú zodpovednosť. The Story Tailors nepreberá zodpovednosť ani za kontakty, ktoré používateľ vytvorí s potenciálnymi spolupracovníkmi prostredníctvom svojich transparentov.

 

Story Tailors nis sú zodpovední za porušenie akéhokoľvek platného pravidla, ktoré môže vzniknúť používateľovi pri prístupu na web www.caromojhomena.com alebo pri použití informácií v ňom obsiahnutých.

 

Nemáme žiadnu zodpovednosť za straty, škody alebo výdaje, vrátane straty či zisku, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia pri plnení akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolnosti mimo našu primerarú kontrolu, vrátane, ale nie výhradne, štrajkov, priemyselných akcií, zlyhania napájacích zdrojov alebo zariadení, vládnych opatrení a podobne.

 

Story Tailors si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo odmietnť prístup akéhokoľvek používateľa k obsahu obmedzeného prístupu za akýchkoľvek okolností.

 

 

ODKAZY

 

Odkazy, ku ktorým je možné pristupovať na webovou stránku tretej strany, majú špecifický účel, čím je poskytnúť používateľovi ďalšie zdroje informácií, ktoré by mohly byť zaujímavé.

 

The Story Tailors sa snažia prezkúmať obsah svojich odkazov. Viacmenej je nemožné vždy prezkúmať všetok aktuálny obsah navrhovaných odkazov. Z tohoto dôvodu žiadame o spoluprácu používateľov, ktorí môžu reagovať na terajšiu legalitu, morálku alebo verejný poriadok, a to prostredníctvom následovného emailu: infolinka@themagicofmyname.com.

 

The Story Tailors využíva sociálne siete k propagácii svojich udalostí, služieb a produktov, aby tak dosahovali čo nejväčší počet príjemcov, avšak rovnako aj pre sociálne siete sú vytvorené právne podmienky.

 

 

ZODPOVEDNOSŤ

 

Jednoducho povedané, používateľ je výhradne zodpovedný za používanie služieb, obsahu, odkazov a hypertextov uvedených na webovej stránke www.caromojhomena.com.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Osobné údaje zozbierané pomocou rôznych formulárov na webovej stránke podliehajú podmienkam obsiahnutým v našich zásadách ochrany súkromia a aktuálnych dokumentov. Tieto dva texty sa doplňujú.

 

Používáme iba osobné údaje, ktoré môžeme nazbierať o používateľovi, v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sú zásadnou súčasťou týchto zmluvných podmienok, takže je dôležité, aby ste si ich prečítali. Prijmutím týchto zmluvných podmienok používateľ tiež prijíma a súhlasí s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

UKONČENIE

 

Stránku môžeme odstrániť alebo prestať poskytovať akékoľvek služby dostupné prostredníctvom stránky kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, z akéhokoľvek dôvodu.

 

Prístup na stránku môžeme kedykoľvek prerušit na základe vlastného uváženia, kedykoľvek s predchádzajúcim oznámením alebo aj bez predchídzajúceho upozornenia.

 

 

REZERVÁCIA

 

The Story Tailors si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny a aktualizácie informácií obsiahnutých na webových stránkach alebo v konfigurácií a prezentácií. Rovnako si vyhradzuje právo dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia pozastavit prístup na internetovú stránku z dôvodov prípadnej potřrby a vykonať údržbu, opravy alebo vylepšenie.

 

The Story Tailors si vyhradzuje právo zahrnúť alebo stiahnuť celý web alebo casť webových stránok, či akýchkoľvek informácií podľa vlastného uváženia.

 

V prípade zmeny predchádzajúcich právných textov, sa predpokladá ich znalosť používateľom.

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné podmienky

 

Ignorovanie alebo nedodržanie všeobecných podmienok nezbavuje žiadného zákazníka pobinnosti jeho dodržovania. Stránka "The Story Tailors" je určená výhradne dospelým osobám a nie je povolená pre maloleté osoby. Výslovne požadujeme, aby rodičia alebo zákonní zástupcovia prijali vhodné opatrenia, aby sa zabránilo maloletej osobe zaregistrovať sa a nakupovať. Register predpokladá zo strany klienta úplné a bezvýhradné prijatie podmienok.

 

Objednávky a špecifikácie

 

Potvrdenie objednávky bude obsahovať podrobnosti o Vašej objednávke a cene. V prípade vzniknutých chýb v objednávke, je vašou povinnosťou nás čo najskôr kontaktovať a oznámiť nám ich. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu dodaniu. Oznam o chybách po uplynutí 20 hodín od prijatia objednávky nemôže byť systémom prijatý, keďže objednávka už bola odoslaná do tlače. V takých prípadoch nie je spoločnosť povinná vrátiť peniaze. Maximálna lehota pre reklamáciu objednávky je 90 dní odo dňa odoslania zásielky, pretože po tejto lehote už nie je zachována zásielka v databáze.

 

Usilujeme sa čo nejpresnejšie znázorniť a popísať akékoľvek naše produkty, ktoré sú zobrazené na našich stránkach a v sekcii náhľadu, ale nemôžeme zaručiť, že farby dodávaného produktu budú presne zhodné s farbami na monitore počítača alebo na obrazovke mobilného zariadenia.

 

 

Podmienky doručenia

 

Aby sme naše služby poskytovali čo nejlepšie, www.caromojhomena.com sa usilujeme Váš personalizovaný príbeh doručiť čo nejrýchlejšie. Dostupné metódy prepravy sú štandardné a expresné. Predpokladaný čas doručenia je približne 15 pracovných dní od dátumu nákupu štandardnou dopravou a 10 pracovných dné expresnou. Obdobie prípravy personalizovanej knihy závisí hlavne od vyťaženosti tretích strán zodpovedných za tlač a dopravu.

 

Miesto dodania bude zobrazené v objednávke. Štandardným spôsobom doručenia,pokiaľ nie je špecifikovaná a dohodnutá iná metóda, je bežná pošta. Robíme všetko pre to, aby bola každá objednávka pripravená, ako najrýchlejšie je to možné. Dodacia lehota by nemala byť podstatou týchto podmienok. Nezodpovedáme za žiadne straty alebo výdavky, ktoré by Vám mohli vzniknúť v dôsledku oneskorenia pri doručovaní objednávky.

 

Príjemca musí svoj produkt po doručení skontrolovať a v prípade, že bol v poriadku dopravcom doručený, podpíše adresát dokumenty priložené k zásielke. Adresát nesmie odmietnuť objednávku alebo čásť objednávky na základe oneskoreného doručenia v objednávke, ktorá sa skladá z niekoľkých produktov. Pokiaľ sú produkty v čase dodania chybné alebo poškodené, musí používateľ poskytnúť písomný popis škôd alebo vád s dodáním príslušných dôkazov.

 

Vyhradzujeme si právo odoslať objednávku v niekoľkých zásielkách. V prípade, že bude objednávka rozdelená do viacerých zásielok, bude každá predstavovať samostatnú zakázku. Pokiaľ omylom objednávku nevyzvihnete, nebudeme povinní vrátiť hodnotu nákupu.

 

 

Prijatie zásielky

 

V čase doručenia v daný deň, musí byť adresát k dispozícii, pretože štandardný kuriérna služba sa pokusí o doručenie iba dvakrát. Po týchto pokusoch zostane balíček v kuriérnej společnosti po dobu 7 dní. Pokiaľ po uplynutí tejto doby používateľ balíček nevyzvihne, vrátí sa k nám, pričom používateľ prevezme poštovné náklady. Pokiaľ je zásielka odmietnutá alebo vrátená z dôvodu nesprávnej adresy, bude používateľ zodpovedný za náklady. Ak nie je v tomto období vykonaná reklamácia, objednávka bude zrušená a právo na vrátenie príslušnej čiastky zrušené, pretože knihy boli zadané na objednávku a sú riadne personalizované.

 

Doprava

 

Nájom alebo kúpa akejkoľvek služby alebo produktu znamená súhlas s poskytnutím osobných údajov dopravnému podniku, z dát ktoré boli poskytnuté "The Story Tailors".

 

Za riziko straty alebo poškodenie pri prevoze tovaru nesie zodpovednosť dopravná spoločnosť.

 

V momente prevzatia tovaru sa predpokladá, že bol dodací list podpísaný. Pokiaľ pri prevzatí tovaru zistí zákazník poškodenie balíka či samotného tovaru, nedoručenie kompletnej zásielky alebo akékoľvek iné chyby, je nutné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky, aby bolo možné situáciu v prípade potreby riešiť.

 

Platba

 

Všetky ceny zahrňujú DPH. DPH sa vypočítá na základe konečnej hodnoty vašej objednávky v eurách a v percentuánom podiele platnom v čase objednávky.

 

Platba sa vykonáva prostredníctvom platobnej brány našeho poskytovateľa, v súčasnosti debetnou alebo kreditnou kartou, prípadne cez PayPal, v čase zadania objednávky a v momente, kedy je schválená. V tej dobe prebehne úplná platba a zmluva vstúpi do platnosti. Brána, ktorá spravuje platby prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, Visa, Mastercard alebo American Express, je Adyen BV.

 

Používateľ súhlasí s tým, že všetky údaje, ktoré nám poskytne, aby sme mohli vykonať doručenie objednávky, sú správne a zvolený spôsob platby je v jeho vlastníctve a že sú k dispozícii dostatočné finančné prostriedky alebo úverové možnosti k pokrytiu platby a celkových nákladov na objednávku.

 

Platba za všetky produkty sa vykonáva prostredníctvom externého poskytovateľa platobných služieb. Požívateľ musí poskytovateľovi uviesť svoje platobné údaje a musí tiež prijať dodatočné podmienky týkajúce sa používania tejto služby. Nemôžeme prijať a tým vylúčiť v plnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi všetky záväzky vyplývajúce z Vášho používania uvedeného externého poskytovateľa platieb.

 

Pravidlá pre vrátenie peňazí a storno

 

Pripomíname, že produkty ponúkané v našom obchode sú vyrobené podľa špecifikácie zadané použivateľom a sú jasne personalizované. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré sa týkajú dodania tovaru vyrobeného v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa a používateľa, ktoré vedú k riadne personalizovanému tomaru.

 

Používateľ má právo zrušiť objednávku iba za následovných podmienok:

 

1. Pokiaľ sme neboli schopní doručiť objednávku do 35 dní od dátumu objednávky z dôvodov, ktoré si môžete prečítať v podmienkach The Story Tailors.

 

2. V prípade chybných výrobkov okamžite po zistení závady, s predpokladom, že ste výrobok prezreli ihneď po doručení..

 

Pokiaľ bude objednávka zrušená za podmienok 1 alebo 2, budeme niesť zodpovednosť za akékoľvek náklady (vrátane počiatočných nákladov a spätného doručenia, pokiaľ existujú) príslušnej objednávky. Oznámenie s prianím zrušenia objednávky by malo byť zasláné emailom na adresu infolinka@themagicofmyname.com

 

S výnimkou horeuvedených okolností žiadne ustanovenie týchto podmienok pre používanie neposkytuje používateľovi právo zrušiť alebo vrátiť zpäť produkty, ktoré boli vykonané v súlade so špecifikáciami a boli riadne personalizované. Používateľ musí vrátiť každý produkt do pôvodného obalu, ktorý by mal byť pre tento účel zachovaný.

 

V prípade vchybného produktu musí predávajúcí postupovat podľa potreby - opraviť, nahradiť, znížiť cenu alebo ukončiť zmluvu, kroky, ktoré budú pre spotrebiteľa a používateľa zdarma. S týmto účelom musí spotrebiteľ predložiť dôkazy prostredníctvom emailu s fotografiami, aby mohol vizuálne dokázať chybný výrobok. Pokiaľ by sa vyskytli nedostatky, predávajúci je za ne zodpovedný do dvoch rokov od doručenia.

 

Všetky práva vyhradené.

 

Online riešenie sporov a konfliktov pre spotrebiteľskú sekciu podľa článku 14 Nariadenia (EU) č. 524/2013: Európska komisia poskytuje priestor pre online riešenie sporov (ODR), na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie týkajúce sa účasti na procese o riešení sporov pred rozhodujúcim orgánom.

 

 

© 2019 - "Tailor Story, S.L."

 

Všetky práva vyhradené.